info@panadisplay.com
Microarchitectural concepts Kev qhia ntawm kev kawm

Microarchitectural concepts Kev qhia ntawm kev kawm

Mar 09, 2019

Feem ntau, tag nrho CPUs, ib leeg-nti microprocessors los sis ntau cov ntiv tes siv khiav dej num los ntawm kev ua raws li cov kauj ruam nram qab no:


Nyeem ib qho kev qhia thiab txiav txim rau nws

Nrhiav lwm cov ntaub ntawv txuam nrog uas xav tau los mus ua cov ntaub ntawv qhia

Txheeb xyuas qhov kev qhia

Sau cov lus tawm

Lub vev xaib qhia rov qab mus kom txog thaum lub hwj chim muab tua.