info@panadisplay.com
Real-time kev khiav haujlwm Algorithms

Real-time kev khiav haujlwm Algorithms

Mar 08, 2019


Algorithms

Qee lub sijhawm siv RTOS teem caij rau algorithms yog:


Cooperative teem caij

Npaj sijhawm pib

Npaj-monotonic teem caij

Round-robin teem caij

Ua ntej qhov kev npaj ua ntej yuav pib ua ntej, kev pib ua ntej lub sij hawm ua slicing

Kev Npaj Ua Ntej Ua Ntej Ua Ntej

Tsi Ua Ntej Ua Ntej Ua Ntej Tsis Tuaj

Tshooj quaj nyav feem ntau muaj feem xyuam

Lub sij hawm zoo li qub

Lub Sijhawm Kawg Ua Ntej

Stochastic digraphs nrog multi-threaded teeb traversal