info@panadisplay.com
DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA_RESISTANCE_THRESHOLD

DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA_RESISTANCE_THRESHOLD

Apr 26, 2019

#ifdef VM800P43_50

#define DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1)

#define FT_800_ENABLE (1)

#define ENABLE_SPIT_SINGLE (1)

#define FT_ARDUINO_ATMEGA328P_I2C (1)

#define RTC_PRESENT (1)

#define FT800_CS (9)

#define FT_SDCARD_CS (8)

#define FT800_INT (3)

#define FT800_PD_N (4)

#define FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS FT800_CS

#define ARDUINO_PLATFORM_SPI

#define ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

#define RESISTANCE_THRESHOLD (1200)

#endif

#ifdef VM800P35

#define DISPLAY_RESOLUTION_QVGA (1)

#define FT_800_ENABLE (1)

#define ENABLE_SPIT_SINGLE (1)

#define FT_ARDUINO_ATMEGA328P_I2C (1)

#define RTC_PRESENT (1)

#define FT800_CS (9)

#define FT_SDCARD_CS (8)

#define FT800_INT (3)

#define FT800_PD_N (4)

#define FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS FT800_CS

#define ARDUINO_PLATFORM_SPI

#define ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

#define RESISTANCE_THRESHOLD (1200)

#endif

#ifdef VM801P43_50

#define DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1)

#define FT_801_ENABLE (1)

#define ENABLE_SPIT_SINGLE (1)

#define FT_ARDUINO_ATMEGA328P_I2C (1)

#define RTC_PRESENT (1)

#define FT800_CS (9)

#define FT_SDCARD_CS (8)

#define FT800_INT (3)

#define FT800_PD_N (4)

#define FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS FT800_CS

#define ARDUINO_PLATFORM_SPI


#define ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

#endif

#ifdef VM800B43_50

#define DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1)

#define FT_800_ENABLE (1)

#define ENABLE_SPIT_SINGLE (1)

#define FT800_INT (3)

#define FT800_PD_N (4)

#define FT_SDCARD_CS (5)

#define FT800_CS (10)

#define FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS (10)

#define ARDUINO_PLATFORM_SPI

#define ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

#define RESISTANCE_THRESHOLD (1200)

#endif

#ifdef VM800B35

#define DISPLAY_RESOLUTION_QVGA (1)

#define FT_800_ENABLE (1)

#define ENABLE_SPIT_SINGLE (1)

#define FT800_INT (3)

#define FT800_PD_N (4)

#define FT_SDCARD_CS (5)

#define FT800_CS (10)

#define FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS (10)

#define ARDUINO_PLATFORM_SPI

#define ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

#define RESISTANCE_THRESHOLD (1200)

#endif

#ifdef VM801B43_50

#define DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1)

#define FT_801_ENABLE (1)

#define ENABLE_SPIT_SINGLE (1)

#define FT800_INT (3)

#define FT800_PD_N (4)

#define FT_SDCARD_CS (5)

#define FT800_CS (10)

#define FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS (10)

#define ARDUINO_PLATFORM_SPI

#define ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

#endif


/ * Kev cai xaiv los ntawm tus neeg siv * /

#if (! defined (VM800P43_50) &&!! defined (VM800P35) &&!! (VM801P43_50) &&! defined (VM800B43_50) &&! defined (VM800B35)

&&! txhais (VM801B43_50))

#define DISPLAY_RESOLUTION_QVGA (1) Seem no tso cai rau cov kev cai teev tseg rau kev tswj txhua tus

#define DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1) yog hais tias tsis muaj kev xaiv tau ua rau hom hom

#define DISPLAY_RESOLUTION_WVGA (1)

#define DISPLAY_RESOLUTION_HVGA_PORTRAIT (1)

/ * Chip configuration meej macros * /

#define FT_800_ENABLE (1)

#define FT_801_ENABLE (1)

#define FT_810_ENABLE (1)

#define FT_811_ENABLE (1)

#define FT_812_ENABLE (1)

#define FT_813_ENABLE (1)

/ * SPI tej macros - sib hloov cov sij hawm keyboards rau SPI nkaus xwb, hu thiab siv quad siv * /

#define ENABLE_SPIT_SINGLE (1)

#define ENABLE_SPI_DUAL (1)

#define ENABLE_SPI_QUAD (1)

#define FT800_PD_N (4)

#define FT800_CS (10)

/ * Saib cov neeg tsav tsheb teeb tsa - tsuas yog rau ME900EV1 modules * /

#define ENABLE_ILI9488_HVGA_PORTRAIT (1)

#define ARDUINO_PLATFORM_SPI

/ * Threshold rau tsis kam * /

#define RESISTANCE_THRESHOLD (1200)

#endif


#if (txhais (FT_800_ENABLE) || txhais (FT_801_ENABLE))

#define FT_80X_ENABLE (1)

#endif

#if (txhais (FT_810_ENABLE) || txhais (FT_811_ENABLE) || txhais (FT_812_ENABLE) || txhais tseg (FT_813_ENABLE))

#define FT_81X_ENABLE (1)

#endif

/ * Txheem C cov tsev qiv ntawv * /

#include

/ * Txheem Arduino qiv * /

#include

#include

#include

#include

/ * HAL inclusions * /

#include "FT_DataTypes.h"

#include "FT_Gpu_Hal.h"

#include "FT_Gpu.h"

#include "FT_CoPro_Cmds.h"

#include "FT_Hal_Utils.h"

#define FT800_SEL_PIN FT800_CS

#endif / * _ FT_PLATFORM_H _ * /