info@panadisplay.com
FT_Gpu.h

FT_Gpu.h

May 06, 2019


#ifndef _FT_GPU_H_

#define _FT_GPU_H_


/ * Cov ntsiab lus siv rau FT800 co processor command tsis * /

#define FT_DL_SIZE (8 * 1024) // 8KB Display List buffer loj

#define FT_CMD_FIFO_SIZE (4 * 1024) // 4KB coprocessor Fifo loj

#define FT_CMD_SIZE (4) // 4 bytes rau ib nqe ntawm kev sib txuas lus ntawm kev sib tham


/ * Rau FT801 * /

#define CTOUCH_MODE_COMPATABILITY 1

#define CTOUCH_MODE_EXTENDED 0#define FT800_VERSION "1.9.0"

#define ADC_DIFFERENTIAL 1UL

#define ADC_SINGLE_ENDED 0UL

#define ADPCM_SAMPLES 2UL

#define ALWAYS 7UL

#define ARGB1555 0UL

#define ARGB2 5UL

#define ARGB4 6UL

#define BARGRAPH 11UL

#define BILINEAR 1UL

#define BITMAPS 1UL

#define BORDER 0UL


#define CMDBUF_SIZE 4096UL

#define CMD_APPEND 4294967070UL

#define CMD_BGCOLOR 4294967049UL

#define CMD_BITMAP_TRANSFORM 4294967073UL

#define CMD_BUTTON 4294967053UL

#define CMD_CALIBRATE 4294967061UL

#define CMD_CSKETCH 4294967093UL

#define CMD_CLOCK 4294967060UL

#define CMD_COLDSTART 4294967090UL

#define CMD_CRC 4294967043UL

#define CMD_DIAL 4294967085UL

#define CMD_DLSTART 4294967040UL

#define CMD_EXECUTE 4294967047UL

#define CMD_FGCOLOR 4294967050UL

#define CMD_GAUGE 4294967059UL

#define CMD_GETMATRIX 4294967091UL

#define CMD_GETPOINT 4294967048UL

#define CMD_GETPROPS 4294967077UL

#define CMD_GETPTR 4294967075UL

#define CMD_GRADCOLOR 4294967092UL

#define CMD_GRADIENT 4294967051UL

#define CMD_HAMMERAUX 4294967044UL

#define CMD_IDCT 4294967046UL

#define CMD_INFLATE 4294967074UL

#define CMD_INTERRUPT 4294967042UL

#define CMD_KEYS 4294967054UL

#define CMD_LOADIDENTITY 4294967078UL

#define CMD_LOADIMAGE 4294967076UL

#define CMD_LOGO 4294967089UL

#define CMD_MARCH 4294967045UL

#define CMD_MEMCPY 4294967069UL

#define CMD_MEMCRC 4294967064UL

#define CMD_MEMSET 4294967067UL

#define CMD_MEMWRITE 4294967066UL

#define CMD_MEMZERO 4294967068UL

#define CMD_NUMBER 4294967086UL

#define CMD_PROGRESS 4294967055UL

#define CMD_REGREAD 4294967065UL

#define CMD_ROTATE 4294967081UL

#define CMD_SCALE 4294967080UL

#define CMD_SCREENSAVER 4294967087UL

#define CMD_SCROLLBAR 4294967057UL

#define CMD_SETFONT 4294967083UL

#define CMD_SETMATRIX 4294967082UL

#define CMD_SKETCH 4294967088UL

#define CMD_SLIDER 4294967056UL

#define CMD_SNAPSHOT 4294967071UL

#define CMD_SPINNER 4294967062UL

#define CMD_STOP 4294967063UL

#define CMD_SWAP 4294967041UL

#define CMD_TEXT 4294967052UL

#define CMD_TOGGLE 4294967058UL

#define CMD_TOUCH_TRANSFORM 4294967072UL

#define CMD_TRACK 4294967084UL

#define CMD_TRANSLATE 4294967079UL


#define DECR 4UL

#define DECR_WRAP 7UL

#define DLSWAP_DONE 0UL

#define DLSWAP_FRAME 2UL

#define DLSWAP_LINE 1UL

#define DST_ALPHA 3UL

#define EDGE_STRIP_A 7UL

#define EDGE_STRIP_B 8UL

#define EDGE_STRIP_L 6UL

#define EDGE_STRIP_R 5UL

#define EQUAL 5UL

#define GEQUAL 4UL

#define GREATER 3UL

#define INCR 3UL

#define INCR_WRAP 6UL

#define INT_CMDEMPTY 32UL

#define INT_CMDFLAG 64UL

#define INT_CONVCOMPLETE 128UL

#define INT_PLAYBACK 16UL

#define INT_SOUND 8UL

#define INT_SWAP 1UL

#define INT_TAG 4UL

#define INT_TOUCH 2UL

#define INVERT 5UL


#define KEEP 1UL

#define L1 1UL

#define L4 2UL

#define L8 3UL

#define LEQUAL 2UL

#define tsawg 1UL

#define LINEAR_SAMPLES 0UL

#define LINES 3UL

#define LINE_STRIP 4UL

#define NEAREST 0UL

#define YEEJ TSIS HNUB

#define NOTEQUAL 6UL

#define ONE 1UL

#define ONE_MINUS_DST_ALPHA 5UL

#define ONE_MINUS_SRC_ALPHA 4UL

#define OPT_CENTER 1536UL

#define OPT_CENTERX 512UL

#define OPT_CENTERY 1024UL

#define OPT_FLAT 256UL

#define OPT_MONO 1UL

#define OPT_NOBACK 4096UL

#define OPT_NODL 2UL

#define OPT_NOHANDS 49152UL

#define OPT_NOHM 16384UL

#define OPT_NOPOINTER 16384UL

#define OPT_NOSECS 32768UL

#define OPT_NOTICKS 8192UL

#define OPT_RIGHTX 2048UL

#define OPT_SIGNED 256UL

#define PALETTED 8UL

#define FTPOINTS 2UL

#define RECTS 9UL


#define RAM_CMD 1081344UL

#define RAM_DL 1048576UL

#define RAM_G 0UL

#define RAM_PAL 1056768UL

#define RAM_REG 1057792UL


#define REG_ANALOG 1058104UL

#define REG_ANA_COMP 1058160UL

#define REG_CLOCK 1057800UL

#define REG_CMD_DL 1058028UL

#define REG_CMD_READ 1058020UL

#define REG_CMD_WRITE 1058024UL

#define REG_CPURESET 1057820UL

#define REG_CRC 1058152UL

#define REG_CSPREAD 1057892UL

#define REG_CYA0 1058000UL

#define REG_CYA1 1058004UL

#define REG_CYA_TOUCH 1058100UL

#define REG_DATESTAMP 1058108UL

#define REG_DITHER 1057884UL

#define REG_DLSWAP 1057872UL

#define REG_FRAMES 1057796UL

#define REG_FREQUENCY 1057804UL

#define REG_GPIO 1057936UL

#define REG_GPIO_DIR 1057932UL

#define REG_HCYCLE 1057832UL

#define REG_HOFFSET 1057836UL

#define REG_HSIZE 1057840UL

#define REG_HSYNC0 1057844UL

#define REG_HSYNC1 1057848UL

#define REG_ID 1057792UL

#define REG_INT_EN 1057948UL

#define REG_INT_FLAGS 1057944UL

#define REG_INT_MASK 1057952UL

#define REG_MACRO_0 1057992UL

#define REG_MACRO_1 1057996UL

#define REG_OUTBITS 1057880UL

#define REG_PCLK 1057900UL

#define REG_PCLK_POL 1057896UL

#define REG_PLAY 1057928UL

#define REG_PLAYBACK_FORMAT 1057972UL

#define REG_PLAYBACK_FREQ 1057968UL

#define REG_PLAYBACK_LENGTH 1057960UL

#define REG_PLAYBACK_LOOP 1057976UL

#define REG_PLAYBACK_PLAY 1057980UL

#define REG_PLAYBACK_READPTR 1057964UL

#define REG_PLAYBACK_START 1057956UL

#define REG_PWM_DUTY 1057988UL

#define REG_PWM_HZ 1057984UL

#define REG_RENDERMODE 1057808UL

#define REG_ROMSUB_SEL 1058016UL

#define REG_ROTATE 1057876UL

#define REG_SNAPSHOT 1057816UL

#define REG_SNAPY 1057812UL

#define REG_SOUND 1057924UL

#define REG_SWIZZLE 1057888UL

#define REG_TAG 1057912UL

#define REG_TAG_X 1057904UL

#define REG_TAG_Y 1057908UL

#define REG_TAP_CRC 1057824UL

#define REG_TAP_MASK 1057828UL

#define REG_TOUCH_ADC_MODE 1058036UL

#define REG_TOUCH_CHARGE 1058040UL

#define REG_TOUCH_DIRECT_XY 1058164UL

#define REG_TOUCH_DIRECT_Z1Z2 1058168UL

#define REG_TOUCH_MODE 1058032UL

#define REG_TOUCH_OVERSAMPLE 1058048UL

#define REG_TOUCH_RAW_XY 1058056UL

#define REG_TOUCH_RZ 1058060UL

#define REG_TOUCH_RZTHRESH 1058052UL

#define REG_TOUCH_SCREEN_XY 1058064UL

#define REG_TOUCH_SETTLE 1058044UL

#define REG_TOUCH_TAG 1058072UL

#define REG_TOUCH_TAG_XY 1058068UL

#define REG_TOUCH_TRANSFORM_A 1058076UL

#define REG_TOUCH_TRANSFORM_B 1058080UL

#define REG_TOUCH_TRANSFORM_C 1058084UL

#define REG_TOUCH_TRANSFORM_D 1058088UL

#define REG_TOUCH_TRANSFORM_E 1058092UL

#define REG_TOUCH_TRANSFORM_F 1058096UL

#define REG_TRACKER 1085440UL

#define REG_TRIM 1058156UL

#define REG_VCYCLE 1057852UL

#define REG_VOFFSET 1057856UL

#define REG_VOL_PB 1057916UL

#define REG_VOL_SOUND 1057920UL

#define REG_VSIZE 1057860UL

#define REG_VSYNC0 1057864UL

#define REG_VSYNC1 1057868UL

/ * FT801 * /

#define REG_CTOUCH_EXTENDED 1058036UL

#define REG_CTOUCH_GESTURE 1058104UL

#define REG_CTOUCH_IDS 1058060UL

#define REG_CTOUCH_TOUCH0_XY 1058064UL

#define REG_CTOUCH_TOUCH1_XY 1058056UL

#define REG_CTOUCH_TOUCH2_XY 1058164UL

#define REG_CTOUCH_TOUCH3_XY 1058168UL

#define REG_CTOUCH_TOUCH4_X 1058104UL

#define REG_CTOUCH_TOUCH4_Y 1058060UL


#define REPEAT 1UL

#define REPLACE 2UL

#define RGB332 4UL

#define RGB565 7UL

#define SRC_ALPHA 2UL

#define TEXT8X8 9UL

#define TEXTVGA 10UL

#define TOUCHMODE_CONTINUOUS 3UL

#define TOUCHMODE_FRAME 2UL

#define TOUCHMODE_OFF 0UL

#define TOUCHMODE_ONESHOT 1UL

#define ULAW_SAMPLES 1UL

#define ZERO 0UL


#define VERTEX2F (x, y) ((1UL < 30)="" |="" ((x)="" &="" 32767ul)="">< 15="" |="" |="" (((y)="" &="" 32767ul)=""><>

((((lis () (& () (21) < (21)="" |="" )="">< 7]="" |="" (((ntawm="" tes)="" &="" 127ul)=""><>

#define BITMAP_SOURCE (addr) ((1UL < 24)="" |="" (((addr)="" &="" 1048575ul)=""><>

#define CLEAR_COLOR_RGB (liab, ntsuab, xiav) ((2UL < 24)="" |="" (((liab)="" &="" 255ul)="">< 16="" |="" |="" ((ntsuab)="" &="" 255ul)="">< 8)="" |="" (((xiav)="" &="" 255ul)=""><><>

#define TAG ((3) < 24)="" |="" (((s)="" &="" 255ul)=""><>

#define COLOR_RGB (liab, ntsuab, xiav) ((4UL < 24)="" |="" (((liab)="" &="" 255ul)="">< 16="" |="" |="" ((ntsuab)="" &="" 255ul)="">< 8)="" |="" (((xiav)="" &="" 255ul)=""><><>

#define BITMAP_HANDLE (kov) ((5UL < 24)="" |="" (((handle)="" &="" 31ul)=""><>

#define CELL (ntawm tes) ((6UL < 24)="" |="" (((ntawm="" tes)="" &="" 127ul)=""><>

BUTMAP_LAYOUT (hom, linestride, qhov siab) ((7UL < 24)="" |="" (((hom="" (format)="" &="" 31ul)="">< 19="" |="" |="" (((linestride)="" &="" 1023ul)="">< 9)="" |="" ((qhov="" siab)="" &="" 511ul)=""><><>

((8UL < 24)="" |="" ((filters)="" &="" 1ul)="">< 20="" |="" |="" ((wrapx)="" &="" 1ul)="">< 19="" |="" |="" (((sau="" ntawv="" (wrapx)="" )="" &="" 1ul)="">< 18="" |="" |="" (((dav)="" &="" 511ul)="">< 9)="" |="" ((qhov="" siab)="" &="" 511ul)=""><>

#define ALPHA_FUNC (func, ref) ((9UL < 24)="" |="" ((func)="" &="" 7ul)="">< 8)="" |="" (((ref)="" &="" 255ul)=""><>

#define STENCIL_FUNC (func, ref, npog ntsej muag) ((10UL < 24)="" |="" ((func)="" &="" 7ul)="" (16)="" |="" ((ref)="" &="" 255ul)="">< 8)="" |="" (((lub="" npog="" ntsej="" muag)="" &="" 255ul)=""><><>

#define BLEND_FUNC (src, dst) ((11UL < 24)="" |="" (((src)="" &="" 7ul)="">< 3)="" |="" (((dst)="" &="" 7ul)=""><>

#define STENCIL_OP (sfail, spass) ((12UL < 24)="" |="" (((sfail)="" &="" 7ul)="">< 3="" |="" |="" (((spass)="" &="" 7ul)=""><>

#define POINT_SIZE (loj) ((13UL < 24)="" |="" (((loj)="" &="" 8191ul)=""><>

#define LINE_WIDTH (dav) ((14UL < 24)="" |="" (((dav)="" &="" 4095ul)=""><>

#define CLEAR_COLOR_A (alpha) ((15UL < 24)="" |="" (((alpha)="" &="" 255ul)=""><>

#define COLOR_A (alpha) ((16UL < 24)="" |="" (((alpha)="" &="" 255ul)=""><>

#define CLEAR_STENCIL ((17) < 24="" |="" |="" (((s)="" &="" 255ul)=""><>

#define CLEAR_TAG ((18) < 24="" |="" |="" (((s)="" &="" 255ul)=""><>

#define STENCIL_MASK (mask) ((19UL < 24)="" |="" (((daim="" npog="" ntsej="" muag)="" &="" 255ul)=""><>

#define TAG_MASK (daim npog) ((20UL < 24)="" |="" (((daim="" npog="" ntsej="" muag)="" &="" 1ul)=""><>

#define BITMAP_TRANSFORM_A (a) ((21UL < 24)="" |="" (((a)="" &="" 131071ul)=""><>

#define BITMAP_TRANSFORM_B (b) ((22UL < 24)="" |="" (((b)="" &="" 131071ul)=""><>

#define BITMAP_TRANSFORM_C (c) ((23UL < 24)="" |="" (((c)="" &="" 16777215ul)=""><>

#define BITMAP_TRANSFORM_D (d) ((24UL < 24)="" |="" (((d)="" &="" 131071ul)=""><>

#define BITMAP_TRANSFORM_E (e) ((25UL < 24)="" |="" (((e)="" &="" 131071ul)=""><>

#define BITMAP_TRANSFORM_F (f) ((26UL < 24)="" |="" (((f)="" &="" 16777215ul)=""><>

#define SCISSOR_XY (x, y) ((27 COV < 24)="" |="" (((x)="" &="" 511ul)="">< 9="" |="" |="" (((y)="" &="" 511ul)=""><>

#define SCISSOR_SIZE (dav, qhov siab) ((28UL < 24)="" |="" (((dav)="" &="" 1023ul)="">< 10="" |="" |="" (((qhov="" siab)="" &="" 1023ul)=""><>

#define Hu (dest) ((29UL < 24)="" |="" (((dest)="" &="" 65535ul)=""><>

#define JUMP (dest) ((30UL < 24)="" |="" (((dest)="" &="" 65535ul)=""><>

#define BEGIN (nyiaj) ((31UL < 24)="" |="" (((them)="" &="" 15ul)=""><>

# (a) (2) (3) (3) (3) (3) (3) | ) < 1)="" |="" (((a)="" &="" 1ul)=""><>

# (a), (38) <><(1) (2)="" (2)="" |="" ((s)="" &="" 1ul)="">< 1)="" |="" (((t)="" &="" 1ul)=""><><>

#define END () ((33UL <>

#define SAVE_CONTEXT () ((34 tau <><)>

#define RESTORE_CONTEXT () ((35UL <>

#define RETURN () ((36UL <>

#define MACRO (m) ((37UL < 24)="" |="" (((m)="" &="" 1ul)=""><>

#define DISPLAY () ((0UL <>


#define FT_GPU_NUMCHAR_PERFONT (128)

#define FT_GPU_FONT_TABLE_SIZE (148)


/ * FT800 font rooj qauv * /

/ * Font lus chaw nyob hauv ROM tau pom los ntawm kev nyeem qhov chaw nyob ntawm 0xFFFFC qhov chaw. * /

/ * 16 font ntxhuav nyob hauv qhov chaw nyob nyeem ntawv los ntawm qhov chaw 0xFFFFC * /

typedef struct FT_Gpu_Fonts

{

/ * Tag nrho cov kev coj noj coj ua yog nyob hauv bytes * /

/ * Dav ntawm txhua lub cim font los ntawm 0 mus rau 127 * /

ft_uint8_t FontWidth [FT_GPU_NUMCHAR_PERFONT];

/ * Bitmap hom ntawv font wrt bitmap hom ntawv raws li FT800 - L1, L4, L8 * /

ft_uint32_t FontBitmapFormat;

/ * Font kab lus hauv FT800 ROM * /

ft_uint32_t FontLineStride;

/ * Font dav hauv pixels * /

ft_uint32_t FontWidthInPixels;

/ * Font qhov siab hauv pixels * /

ft_uint32_t FontHeightInPixels;

/ * Pointer rau font graphics raw ntaub ntawv * /

ft_uint32_t PointerToFontGraphicsData;

} FT_Gpu_Fonts_t;


#endif / * #ifndef _FT_GPU_H_ * // * Tsis muaj dab tsi tshaj qhov no * /