info@panadisplay.com
FT_Hal_I2C.h

FT_Hal_I2C.h

May 06, 2019

/ * Cov ntaub ntawv no muaj interface rau I2C * /

#ifndef FT_HAL_I2C_H

#define FT_HAL_I2C_H


#ifdef FT_ARDUINO_ATMEGA328P_I2C

#define FT_ATMEGA328P_RTC_I2C_ADDRESS (0x6F) // 7 ntsis i2c qhov chaw thiab lub xeem me ntsis yog nyeem ntawv / sau ntawv

#define FT_ATMEGA328P_I2C_BURST_SIZE (28)

#define FT_ATMEGA328P_RTC_MFP (2)

#endif


/ * API prototypes * /

ft_int16_t hal_rtc_i2c_init ();

ft_int16_t hal_rtc_i2c_read (ft_uint8_t addr, ft_uint8_t * tsis, ft_uint16_t ntev);

ft_int16_t hal_rtc_i2c_write (ft_uint8_t addr, ft_uint8_t * tsis, ft_uint16_t ntev);#endif / * FT_HAL_I2C_H * // * Tsis muaj dab tsi tshaj qhov no * /