info@panadisplay.com
FT_Platform.h

FT_Platform.h

May 06, 2019

#ifndef _FT_PLATFORM_H_

#define _FT_PLATFORM_H_


#define ARDUINO_PLATFORM

// # txhais MSVC_PLATFORM

#define FT_ATMEGA_328P


/ * Uncomment no macro kom lub FT801 kev nta, pab no macro tsuas yog rau kev siv demo uas pab FT801. * /

/ # define FT_801_ENABLE


/ # define SAMAPP_DISPLAY_QVGA

#define SAMAPP_DISPLAY_WQVGA


#define ORIENTATION_PORTRAIT

/ # txhais cov ORIENTATION_LANDSCAPE


#ifdef ARDUINO_PLATFORM

#define FT_ARDUINO_ATMEGA328P_I2C

#ifdef ARDUINO_PRO_328

#define FT800_INT (3)

#define FT800_PD_N (4)

#define FT_SDCARD_CS (5)

#define FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS (10)

#define ARDUINO_PLATFORM_SPI

#define ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

#endif


#ifdef FT_ATMEGA_328P

#define RTC_PRESENT

#define FT800_CS (9)

#define FT_SDCARD_CS (8) // Cov pin uas yog sdcard pab txuas nrog?

#define FT800_INT (3)

#define FT800_PD_N (4)

#define FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS FT800_CS

#define ARDUINO_PLATFORM_SPI

#define ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

#endif


#endif

#ifdef ARDUINO_PLATFORM

#include

#include

#include

#include

#include

#endif


#ifdef MSVC_PLATFORM

#include

#include

#include

#include

#include


#include "ftd2xx.h"

#include "LibMPSSE_spi.h"

#endif

#include "FT_DataTypes.h"

#include "FT_Gpu_Hal.h"

#include "FT_Gpu.h"

#include "FT_CoPro_Cmds.h"
#ifdef MSVC_PLATFORM

#define BUFFER_OPTIMIZATION

#define MSVC_PLATFORM_SPI

#endif


#ifdef ARDUINO_PLATFORM

#endif


#endif / * _ FT_PLATFORM_H _ * /

/ * Tsis muaj dab tsi tshaj qhov no * /