info@panadisplay.com
FTDI qhov chaw FT_App_Clocks.c

FTDI qhov chaw FT_App_Clocks.c

May 08, 2019

#include "FT_Platform.h"

#ifdef MSVC_PLATFORM

#include

#include

#include

#include

#include

#endif


#define SAMAPP_DELAY_BTW_APIS (1000)

#define SAMAPP_ENABLE_DELAY () Ft_Gpu_Hal_Sleep (SAMAPP_DELAY_BTW_APIS)

#define SAMAPP_ENABLE_DELAY_VALUE (x) Ft_Gpu_Hal_Sleep (x)

#define F16 (s) ((ft_int32_t) ((s) * 65536))

#define WRITE2CMD (a) Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf (phost, a, sizeof (a))


/ * Ntiaj teb txawv zog rau kev tso saib daws teeb meem los txhawb ntau tus duab kos * /

/ * Qhov no yog WQVGA - 480x272 * /

ft_int16_t FT_DispWidth = 480;

ft_int16_t FT_DispHeight = 272;

ft_int16_t FT_DispHCycle = 548;

ft_int16_t FT_DispHOffset = 43;

ft_int16_t FT_DispHSync0 = 0;

ft_int16_t FT_DispHSync1 = 41;

ft_int16_t FT_DispVCycle = 292;

ft_int16_t FT_DispVOffset = 12;

ft_int16_t FT_DispVSync0 = 0;

ft_int16_t FT_DispVSync1 = 10;

ft_uint8_t FT_DispPCLK = 5;

ft_char8_t FT_DispSwizzle = 0;

ft_char8_t FT_DispPCLKPol = 1;


/ * Ntiaj teb siv rau qhov tsis zoo siv * /

Ft_Gpu_Hal_Context_t party, * phost;


ft_uint32_t Ft_CmdBuffer_Index;

ft_uint32_t Ft_DlBuffer_Index;


#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

ft_uint8_t Ft_DlBuffer [FT_DL_SIZE];

ft_uint8_t Ft_CmdBuffer [FT_CMD_FIFO_SIZE];

#endif


ft_void_t Ft_App_WrCoCmd_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t cmd)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

/ * Luam kab lus qhuab qhia rau ntas * /

ft_uint32_t * pBuffcmd;

pBuffcmd = (ft_uint32_t *) & Ft_CmdBuffer [Ft_CmdBuffer_Index];

* pBuffcmd = cmd;

#endif

#ifdef ARDUINO_PLATFORM

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, cmd);

#endif


/ * Kev nce qib qhov hais kom ua Performance index * /

Ft_CmdBuffer_Index + = FT_CMD_SIZE;

}


ft_void_t Ft_App_WrDlCmd_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t cmd)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

/ * Luam kab lus qhuab qhia rau ntas * /

ft_uint32_t * pBuffcmd;

pBuffcmd = (ft_uint32_t *) & Ft_DlBuffer [Ft_DlBuffer_Index];

* pBuffcmd = cmd;

#endif


#ifdef ARDUINO_PLATFORM

Ft_Gpu_Hal_Wr32 (phost, (RAM_DL + Ft_DlBuffer_Index), cmd);

#endif

/ * Kev nce qib qhov hais kom ua Performance index * /

Ft_DlBuffer_Index + = FT_CMD_SIZE;

}


ft_void_t Ft_App_WrCoStr_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, const ft_char8_t * s)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

ft_uint16_t ntev = 0;

length = strlen (s) + 1; // kawg rau qhov kev thov xaus

strcpy (& Ft_CmdBuffer [Ft_CmdBuffer_Index], s);


/ * increment qhov ntev thiab dlhos los ntawm 4 bytes * /

Ft_CmdBuffer_Index + = ((ntev + 3) & ~ 3);

#endif

}


ft_void_t Ft_App_Flush_DL_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

yog tias (Ft_DlBuffer_Index> 0)

Ft_Gpu_Hal_WrMem (phev, RAM_DL, Ft_DlBuffer, Ft_DlBuffer_Index);

#endif

Ft_DlBuffer_Index = 0;

}


ft_void_t Ft_App_Flush_Co_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

yog tias (Ft_CmdBuffer_Index> 0)

Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf (phev, Ft_CmdBuffer, Ft_CmdBuffer_Index);

#endif

Ft_CmdBuffer_Index = 0;

}


/ * API muab fadeout effect los ntawm kev hloov cov PWM ntawm 100 mus 0 * /

ft_void_t SAMAPP_fadeout ()

{

ft_int32_t kuv;

rau (i = 100; i> = 0; i - = 3)

{

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PWM_DUTY, kuv);


Ft_Gpu_Hal_Sleep (2); // pw tsaug zog rau 2 ms

}

}


/ * API ua kom pom cov yeeb yaj duab zoo los ntawm kev hloov cov PWM ntawm 0 txog 100 thiab thaum kawg 128 * /

ft_void_t SAMAPP_fadein ()

{

ft_int32_t kuv;

rau (i = 0; i <= 100;="" i="" +="">

{

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PWM_DUTY, kuv);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (2); // pw tsaug zog rau 2 ms

}

/ * Thaum kawg ua rau PWM 100% * /

kuv = 128;

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PWM_DUTY, kuv);

}


/ * API los xyuas qhov xwm txheej ntawm DLSWAP dhau los thiab ua DLSWAP tshiab DL * /

/ * Kos rau qhov xwm txheej ntawm DLSWAP yav dhau los thiab yog tias tseem tsis tau ua tiav rau ob peb ms thiab kos dua * /

ft_void_t SAMAPP_GPU_DLSwap (ft_uint8_t DL_Swap_Type)

{

ft_uint8_t Swap_Type = DLSWAP_FRAME, Swap_Done = DLSWAP_FRAME;


yog tias (DL_Swap_Type == DLSWAP_LINE)

{

Swap_Type = DLSWAP_LINE;

}


/ * Ua tus tshiab DL pauv * /

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phev, REG_DLSWAP, Swap_Type);


/ * Tos txog kev sib pauv ua tiav * /

thaum (Swap_Done)

{

Swap_Done = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_DLSWAP);


yog tias (DLSWAP_DONE! = Swap_Done)

{

Ft_Gpu_Hal_Sleep (10); // tos rau 10ms

}

}

}


ft_void_t Ft_BootupConfig ()

{


/ * Ua lub hwjchim mus rau kev nyab xeeb sab * /

Ft_Gpu_Hal_Powercycle (phev, FT_TRUE);

Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phev, RAM_G);

/ * Teem lub clk rau sab nraud * /

Ft_Gpu_HostCommand (phost, FT_GPU_EXTERNAL_OSC);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (10);


/ * Hloov PLL tawm mus rau 48MHz * /

Ft_Gpu_HostCommand (phost, FT_GPU_PLL_48M);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (10);


/ * Ua ib tus tub ntxhais kawm ntawv tshiab rau kev nyab xeeb sab * /

Ft_Gpu_HostCommand (phev, FT_GPU_CORE_RESET);


/ * Saib chaw nyob 0 kom tsa tau lub FT800 * /

Ft_Gpu_HostCommand (phev, FT_GPU_ACTIVE_M);


Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_GPIO_DIR, 0x80 | Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_GPIO_DIR));

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_GPIO, 0x080 | Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_GPIO));

{

ft_uint8_t chipid;

/ / Nyeem Tus ID Sau Npe kom xyuas seb FT800 puas npaj txhij.

chipid = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_ID);

thaum (chipid! = 0x7C)

chipid = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_ID);

#ifdef MSVC_PLATFORM

printf ("VC1 register ID tom qab sawv hos% x", chipid);

#endif

}

/ * Configuration ntawm LCD zaub * /

#ifdef SAMAPP_DISPLAY_QVGA

/ * Tus nqi qis rau QVGA LCD zaub * /

FT_DispWidth = 320;

FT_DispHeight = 240;

FT_DispHCycle = 408;

FT_DispHOffset = 70;

FT_DispHSync0 = 0;

FT_DispHSync1 = 10;

FT_DispVCycle = 263;

FT_DispVOffset = 13;

FT_DispVSync0 = 0;

FT_DispVSync1 = 2;

FT_DispPCLK = 8;

FT_DispSwizzle = 2;

FT_DispPCLKPol = 0;

#endif


Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phev, REG_HCYCLE, FT_DispHCycle);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phev, REG_HOFFSET, FT_DispHOffset);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HSYNC0, FT_DispHSync0);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HSYNC1, FT_DispHSync1);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VCYCLE, FT_DispVCycle);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VOFFSET, FT_DispVOffset);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VSYNC0, FT_DispVSync0);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VSYNC1, FT_DispVSync1);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phev, REG_SWIZZLE, FT_DispSwizzle);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PCLK_POL, FT_DispPCLKPol);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PCLK, FT_DispPCLK); // tom qab cov duab no pom hauv LCD

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HSIZE, FT_DispWidth);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VSIZE, FT_DispHeight);/ * Kov configuration - configure tus nqi ua rau 1200 - qhov nqi no yog rau cov neeg siv yuav tsum tau thiab muab los ntawm kev sim * /

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_TOUCH_RZTHRESH, 1200);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_GPIO_DIR, 0xff);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_GPIO, 0x0ff);

}


#define SAMAPP_ENABLE_APIS_SET0

#ifdef SAMAPP_ENABLE_APIS_SET0


/ * Optimized siv ntawm kev txhaum thiab rooj zaum - precision yog 16 npij * /

FT_PROGMEM ft_prog_uint16_t sintab [] = {

0, 402, 804, 1206, 1607, 2009, 2410, 2811, 3211, 3611, 4011, 4409, 4807, 5205, 5601, 5997, 6392,

6786, 7179, 7571, 7961, 8351, 8739, 9126, 9511, 9895, 10278, 10659, 11038, 11416, 11792, 12166, 12539,

12909, 13278, 13645, 14009, 14372, 14732, 15090, 15446, 15799, 16150, 16499, 16845, 17189, 17530, 17868,

18204, 18537, 18867, 19194, 19519, 19840, 20159, 20474, 20787, 21096, 21402, 21705, 22004, 22301, 22594,

22883, 23169, 23452, 23731, 24006, 24278, 24546, 24811, 25072, 25329, 25582, 25831, 26077, 26318, 26556, 26789,

27019, 27244, 27466, 27683, 27896, 28105, 28309, 28510, 28706, 28897, 29085, 29268, 29446, 29621, 29790, 29955,

30116, 30272, 30424, 30571, 30713, 30851, 30984, 31113, 31236, 31356, 31470, 31580, 31684, 31785, 31880, 31970,

32056, 32137, 32213, 32284, 32350, 32412, 32468, 32520, 32567, 32609, 32646, 32678, 32705, 32727, 32744, 32757,

32764, 32767, 32764};


ft_int16_t qsin (ft_uint16_t a)

{

ft_uint8_t f;

ft_int16_t s0, s1;


yog tias (ib & 32768)

rov qab -qsin (a & 32767);

yog tias (a & 16384)

a = 32768 - a;

f = a & 127;

s0 = ft_pgm_read_word (sintab + (a >> 7));

s1 = ft_pgm_read_word (sintab + (a >> 7) + 1);

rov qab (s0 + ((ft_int32_t) f * (s1 - s0) >> 7));

}

/ * lom funtion * /

ft_int16_t qcos (ft_uint16_t a)

{

rov qab (qsin (a + 16384));

}

#endif


/ **************************************************************************************************** **************************************************** /

/ * Piv txwv txoj cai kom tso ob peb cov ntsiab lus ntawm ntau yam offsets uas muaj ntau yam xim * /
/ * Khau raj rau FT800 tom qab los ntawm graphics qauv txheej txheem qauv * /

/ * Pib khau raj DL - ua rau sab hauv av ntsuab xim * /

const ft_uint8_t FT_DLCODE_BOOTUP [12] =

{

255,255,255,2, // CPU qhia CLEAR_COLOR_RGB

7,0,0,38, // CPU qhia CLEAR

0,0,0,0, // GPU qhia DISPLAY

};

zoo li qub ft_uint8_t home_star_icon [] = {0x78,0x9C, 0xE5,0x94,0xBF, 0x4E, 0xC2,0x40,0x1C, 0xC7,0x7F, 0x2D, 0x04,0x8B, 0x20,0x45,0x76,0x14,0x67,0xA3,0xF1,0x0D , 0x64,0x75,0xD2,0xD5,0x09,0x27,0x17,0x13,0xE1.0x0D, 0xE4,0x0D, 0x78.0x04,0x98,0x5D, 0x30,0x26,0x0E, 0x4A, 0xA2,0x3E, 0x82,0x0E, 0x8E , 0x82,0xC1,0x38,0x62,0x51,0x0C, 0x0A, 0x42,0x7F, 0xDE, 0xB5,0x77,0xB4,0x77,0x17,0x28,0x21,0x26,0446,0xFD, 0x26,0xCD, 0xE5,0xD3,0x7C , 0xFB, 0xFB, 0xFB, 0xFD, 0xFC, 0xFD, 0xB9,0x02,0xCC, 0xA4,0xE8,0x99,0x80,0x61,0xC4,0x8A, 0x9F, 0xCB, 0x6F, 0x31,0x3B, 0xE3,0x61,0x7A, 0x98,0x84,0x7C , 0x37,0xF6,0xFC, 0xC8,0xDD, 0x45,0x00,0xDD, 0xBA, 0xC4,0x77,0xE6,0xEE, 0x40,0xEC, 0x0E, 0xE6,0x91,0xF1,0xD2,0x00,0x42,0x34,0x5E, 0xCE , 0xE5,0x08,0x16,0xA0,0x84,0x68,0x67,0xB4,0x86,0xC3,0xD5,0x26,0x2C, 0x20,0x51,0x17,0xA2,0xB8,0x03,0xB0,0xFE, 0x49,0xDD, 0x54,0x15 , 0xD8,0xEE, 0x73,0x37,0x95,0x9D, 0xD4,0x1A, 0xB7,0xA5,0x26,0xC4,0x91,0xA9,0x0B, 0x06,0xEE, 0x72,0xB7,0xFB, 0xC5,0x16,0x80,0xE9,0xF1 , 0x07,0x8D, 0x3F, 0x15,0x5F, 0x1C, 0x0B, 0xFC, 0x0A, 0x90,0xF0,0xF3,0x09,0xA9,0x90,0xC4,0xC6,0x37,0xB0,0x93,0x BF, 0xE1,0x71,0xDB, 0xA9,0xD7,0x41,0xAD, 0x46,0xEA, 0x19,0xA9,0xD5,0xCE, 0x93,0xB3,0x35,0x73,0x0A, 0x69,0x59,0x91,0xC3,0x0F, 0x22, 0x1B, 0x1D, 0x91,0x13,0x3D, 0x91,0x13,0x3D, 0x91,0x73,0x43,0xF1,0x6C, 0x55,0xDA, 0x3A, 0x4F, 0xBA, 0x25,0xCE, 0x4F, 0x04,0xF1,0xC5,0xCF, 0x71,0xDA, 0x3C, 0xD7.0xB9,0xB2,0x48,0xB4,0x89.0x38,0x20,0x4B, 0x2A, 0x95,0x0C, 0xD5,0xEF, 0x5B, 0xAD, 0x96.0x45,0x8A, 0x41,0x96,077A, 0x1F, 0x60,0x0D, 0x7.0, 0x0.0x75.0x82.0x2B, 0x0F, 0xFB, 0xCE, 0x51,0x3D, 0x2E, 0x3A, 0x21,0xF3,0x1C, 0xD9,0x38,0x86,0x2C, 0xC6,0x05,0xB6,0x7B, 0x9A, 0x8F, 0x0,0,0xx, 0x10.0x6F, 0x72,0x6F, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0xAE, 0xFF, 0xDA, 0x97,0x0D, 0xBA, 0x43,0x32,0xCA, 0x66,0x34,0x3D, 0x54,0xCB, 0x24,0x9B, 0x43,0xF2, 0x70.0x3E, 0x42.0xBB, 0xA0,0x95,0x11,0x37,0x46,0xE1,0x4F, 0x49,0xC5,0x1B, 0xFC, 0x3C, 0x3A, 0x3E, 0xD1,0x65,0x0E, 0x6F, 0x58,0xF8,0x9E, 0x5B, 0xbB, 0x55,0xB6,0x41,0x34,0xCB, 0xBE, 0xD, 0x7.0x5F, 0xA9,0xD1.0x85.0x6B, 0xB3,0x17,0x9C, 0x61,0x0C, 0x9B, 0xA2,0x5D, 0x61,0x10, 0x61,0x10, 0xED, 0x2A, 0x9B, 0xA2,0x5D, 0x61,0x10,0xED, 0x2A, 0x9B, 0xA2,0x5D, 0x61,0x10,0xED, 0x2A, 0x9B, 0xED, 0xC9,0xFC, 0xDF, 0x14,0x54,0x8F, 0x80, 0x 7A, 0x06,0xF5,0x23,0xA0,0x9F, 0x41,0xF3,0x10,0x30,0x4F, 0x41,0xF3,0x18,0x30,0xCF, 0xCA, 0xFC, 0xFF, 0x35,0xC9,0x79,0xC9,0x89,0xFA, 0x33,0xD7,0x1D, 0xF6,0x5E, 0x84,0x5C, 0x56,0x6E, 0x67,0xDA, 0x1E, 0xF9,0xFA, 0xAB, 0xF5,0x97,0xFF, 0x2F, 0xED, 0x89,0x7E, 0x29,0x9E, 0xB4, 0x9F, 0x74,0x1E, 0x69,0xDA, 0xA4,0x9F, 0x81,0x94,0xEF, 0x4F, 0xF6,0xF9,0x0B, 0xF4,0x65,0x51,0x08};


ft_void_t home_setup ()

{

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, CMD_INFLATE);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, 250 * 1024L);

Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf (phost, home_star_icon, sizeof (home_star_icon));

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (phev); // pib

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, CLEAR (1,1,1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (255, 255, 255));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, BITMAP_HANDLE (13)); // kov rau cov hnub qub yav dhau los

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, BITMAP_SOURCE (250 * 1024L)); // Pib qhov chaw nyob hauv gram

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, BITMAP_LAYOUT (L4, 16, 32)); // hom ntawv

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, BITMAP_SIZE (NEAREST, REPEAT, REPEAT, 512, 512));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, BITMAP_HANDLE (14)); // kov rau cov hnub qub yav dhau los

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, BITMAP_SOURCE (250 * 1024L)); // Pib qhov chaw nyob hauv gram

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, BITMAP_LAYOUT (L4, 16, 32)); // hom ntawv

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, BITMAP_SIZE (NEAREST, BORDER, BORDER, 32, 32));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phev);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phev);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phaus);

}

static ft_uint8_t sk = 0;

ft_uint8_t Nyeem_Keys ()

{

static ft_uint8_t Read_tag = 0, temp_tag = 0, ret_tag = 0;

Nyeem_tag = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phev, REG_TOUCH_TAG);

ret_tag = NULL;

yog tias (Read_tag! = NULL) // Pub yog qhov tseem ceeb tso tawm

{

yog tias (temp_tag! = read_tag)

{

temp_tag = Read_tag;

sk = Read_tag; // Load cov nyeem tag rau lub sij hawm sib txawv

}

}

lwm tus

{

yog tias (temp_tag! = 0)

{

ret_tag = temp_tag;

}

sk = 0;

}

rov qab ret_tag;

}

char * info [] = {"FT800 Clocks Application", "


"APP los ua qauv sib tham sib,",

"siv Cov Nruab Nrab, Khiav,",

"& RTC tswj."

};

void Ft_Play_Sound (ft_uint8_t suab, ft_uint8_t vol, ft_uint8_t midi)

{

ft_uint16_t val = (midi < 8)=""> lub suab;

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_SOUND, val);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phev, REG_PLAY, 1);

}

ft_void_t Info ()

{

ft_uint16_t dloffset = 0, z;

Ft_CmdBuffer_Index = 0;

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (phev);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, CLEAR (1,1,1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (255,255,255));

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2, FT_DispHeight / 2,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, "Thov coj mus rhaub rau ib teev");

Ft_Gpu_CoCmd_Calibrate (phost, 0);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phev);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phev);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phaus);

Ft_Gpu_CoCmd_Logo (phev);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phev);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phaus);

thaum (0! = Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_CMD_READ));

dloffset = Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_CMD_DL);

dloffset - = 4;

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, CMD_MEMCPY);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, 100000L);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phaus, RAM_DL);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phev, dloffset);

ua

{

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (phev);

Ft_Gpu_CoCmd_Append (phost, 100000L, dloffset);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, BITMAP_TRANSFORM_A (256));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, BITMAP_TRANSFORM_A (256));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, BITMAP_TRANSFORM_B (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, BITMAP_TRANSFORM_C (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, BITMAP_TRANSFORM_D (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_E (256));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, BITMAP_TRANSFORM_F (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, SAVE_CONTEXT ());

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (219,180,150));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, COLOR_A (220));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, BEGIN (EDGE_STRIP_A));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, VERTEX2F (0, FT_DispHeight * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, VERTEX2F (FT_DispWidth * 16, FT_DispHeight * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_A (255));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, RESTORE_CONTEXT ());

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (0,0,0));

// COV NTAUB NTAWV

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2,20,28, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, info [0]);

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2,60,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, info [1]);

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2,90,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, info [2]);

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2,120,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, info [3]);

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2, FT_DispHeight-30,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, "Nyem mus ua si");

yog tias (sk! = 'P')

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (255,255,255));

lwm tus

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (100,100,100));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, BEGIN (FTPOINTS));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, POINT_SIZE (20 * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG ('P'));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, VERTEX2F ((FT_DispWidth / 2) * 16, (FT_DispHeight-60) * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (180,35,35));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, BEGIN (BITMAPS));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, VERTEX2II ((FT_DispWidth / 2) -14, (FT_DispHeight-75), 14,4));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phev);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phev);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phaus);

} thaum (Read_Keys ()! = 'P');

Ft_Play_Sound (0x50,255,0xc0);

}

#define COUNTRIES 12


Lub teb chaws Asmeskas, Lub teb chaws As Mes Lis Kas, Lub Tebchaws Asmeskas, Lub Tebchaws Asmeskas, Lub Tebchaws Asmeskas, New Zealand, Nyiv Pooj, "," German "};


typedef struct

{

ft_uint8_t ghr;

ft_uint8_t gmin;

ft_uint8_t arith;

} t_gmtprp;


t_gmtprp gmt_prp [12] = {{5,30, '+'}, {8,0, '+'}, {12,45, '+'}, {9,0, '+'}, {4, 0, '+'}, {8,0, '+'}, {10,0, '+'}, {1,0, '+'}, {3,0, '+'}, {1, 0, '+'}, {1,0, '+'}, {1,0, '+'}}};

zoo li qub {

kos npe luv luv;

int vel; // tshaj tawm

ntev puag; // kev tshuaj ntsuam x coordinate, nyob rau hauv 1 / 16ths pixel

kev txwv ntev;

} scroller;

struct

{

ft_uint8_t Hrs;

ft_uint16_t Mins;

ft_uint16_t Secs;

ft_uint16_t mSecs;

} ist, utc;

zoo nkauj ft_void_t scroller_init (ft_uint32_t txwv)

{

scroller.dragprev = -32768;

scroller.vel = 0; // tshaj tawm

scroller.base = 0; // kev tshuaj ntsuam x coordinate, nyob rau hauv 1 / 16ths pixel

scroller.limit = txwv;

}

static ft_void_t scroller_run ()

{

ft_int32_t hloov;


kos npe luv luv sx = Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_TOUCH_SCREEN_XY + 2);


yog tias ((sx! = -32768) & (scroller.dragprev! = -32768))

{

scroller.vel = (scroller.dragprev - sx) <>

}

lwm tus

{

hloov = max (1, abs (scroller.vel) >> 5);

yog tias (scroller.vel <>

scroller.vel + = hloov;

yog hais tias (scroller.vel> 0)

scroller.vel - = hloov;

}

scroller.dragprev = sx;

scroller.base + = scroller.vel;

scroller.base = max (0, min (scroller.base, scroller.limit));

}

static ft_uint8_t clk_adj = 0;

static ft_uint16_t min_val;

ft_uint8_t temp [7];

#ifdef ARDUINO_PLATFORM

byte decToBcd (byte val)

{

rov qab ((val / 10 * 16) + (val% 10));

}

// Convert binary coded decimal rau cov zauv pes tsawg

byte bcdToDec (byte val)

{

rov qab ((val / 16 * 10) + (val% 16));

}

tsis muaj dabtsis Rtc_puts ()

{

temp [0] = 0x80 | ist.Secs;

temp [1] = decToBcd (ist.Mins);

temp [2] = decToBcd (ist.Hrs);

hal_rtc_i2c_write (0, (ft_uint8_t *) & temp, 7);

}

// Get tau lub hnub tim thiab lub sijhawm ntawm ds1307

void Rtc_gets ()

{

hal_rtc_i2c_read (0, (ft_uint8_t *) & temp, 3);

temp [0] & = 0x7f;

temp [1] & = 0x7f;

temp [2] & = 0x7f;

ist.Hrs = bcdToDec (temp [2]);

ist.Mins = bcdToDec (temp [1]);

ist.Secs = bcdToDec (temp [0]);

}

#endif

zoo nkauj ft_uint16_t Get_TagRotary_Value (ft_uint16_t Tagval, ft_uint16_t ntau, ft_uint16_t max_rotation, ft_uint16_t ct) // -180 rau 90

{

ft_int32_t trackval = 0;

static ft_int16_t thcurr = 0, prevth = 0, adj = 0;

static ft_int32_t adj_val = 0;

static ft_uint16_t retval = 0;

trackval = Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TRACKER);

yog tias (khiav)

{

thcurr = (trackval >> 16);

yog hais tias (muab == Tagval)

{

adj_val + = (ft_int16_t) (thcurr - prevth);

yog tias (adj_val <>

adj_val + = (max_rotation * 65536L);

yog tias (adj_val = = (max_rotation * 65536L))

adj_val - = (max_rotation * 65536L);

retval = (adj_val / (65536L / range));

}

prevth = thcurr;

adj = taug qab & 0xff;

clk_adj = 0;

}

lwm tus

{

yog tias (adj. = 0) clk_adj = 1;

lwm tus retval = ct;

adj_val = ((ct / 60) * 65536L) + (((% 60) * (65536L / range));

adj = 0;

}

rov qab retval;

}

static ft_uint8_t temp_mins = 0, temp_secs = 0, temp_Hrs;

#if txhais (MSVC_PLATFORM) || txhais (MSVC_FT800EMU)

SYSTEMTIME str_t;

#endif

void timer (ft_uint8_t lub npe)

{

static ft_uint8_t temp_time = 0;

char hrs_t [2], min_t [2], * temp;

static ft_uint16_t temp_m = 0, Hrs = 0;

static ft_uint16_t temp_msecs = 0, temp_secs = 0;

ft_uint32_t t;

ft_int32_t Mins;

Mins = gmt_prp [npe] .gmin;

Hrs = gmt_prp [npe] .ghr;

Mins = Mins + (Hrs * 60);

yog tias (gmt_prp [name] .arith == '+')

Mins = min_val + Mins;

yog tias (gmt_prp [name] .arith == '-')

{

Mins = min_val-Mins;

yog tias (Mins <>

Mins = 720-Mins;

}

t = ft_millis ();

t = t% 1000L;

ntxawg.Hrs = (Mins / 60)% 12;

utc.Mins = (Mins)% 60;

#if txhais (MSVC_PLATFORM) || txhais (MSVC_FT800EMU)

GetLocalTime (& str_t);

ist.Secs = str_t.wSecond;

#endif

yog tias (temp_mins! = str_t.wMinute)

{

ist.Mins = ist.Mins + (str_t.wMinute-temp_mins);

temp_mins = str_t.wMinute;

}

yog tias (temp_Hrs! = (str_t.wHour-8))

{

ist.Hrs = ist.Hrs + ((str_t.wHour-8) -temp_Hrs);

temp_Hrs = str_t.wHour-8;

}


yog tias (ist.Secs! = temp_secs)

{

temp_secs = ist.Secs;

temp_msecs = 1000L-t;

}

utc.mSecs = (t + temp_msecs)% 1000L;

utc.Secs = ist.Secs;

yog tias (clk_adj)

{

clk_adj = 0;

ist.Mins = min_val% 60;

ist.Hrs = (min_val / 60)% 12;

}

}

ft_void_t ntoos (ft_uint8_t clksize, ft_uint8_t kev xaiv)

{

ft_uint8_t

clk_s = clksize / 10, per_f, n_f, npe, Lossis;


ft_uint16_t dx = (clk_s * 2) + (2 * clksize),

dy = (FT_DispHeight / 2) + clksize + 10,

temp_m, Hrs;

ft_uint32_t t;


ft_uint8_t col = FT_DispWidth / dx;

ft_int16_t Ox, Oy, sx, luag = 0, prev = 0, dragth = 0, kuv, cts = 0, th, pv;

ft_int32_t khiav, Mins;

per_f = col;

n_f = (teb chaws) / per_f;

Oy = (FT_DispHeight / 2);

scroller_init (16 * (teb chaws * (dx) -FT_DispWidth));

#if txhais (MSVC_PLATFORM) || txhais (MSVC_FT800EMU)

GetLocalTime (& str_t);

ist.Hrs = str_t.wHour-8; // rau Signapore

ist.Mins = str_t.wMinute;

ist.Secs = str_t.wSecond;

temp_mins = ist.Mins;

temp_secs = ist.Secs;

temp_Hrs = ist.Hrs;

#else

Rtc_gets ();

#endif

ua

{

Tag = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phev, REG_TOUCH_TAG);

temp_m = (ist.Mins + (ist.Hrs * 60))% 720L;

min_val = Get_TagRotary_Value (Tag, 60,12, temp_m);


yog tias ((Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TRACKER) & 0xff) == 0)

{

scroller_run ();

drag = scroller.base >> 4;

cts = luag / dx;

dragth = luag% dx;

} lwm tus

{

scroller.vel = 0;

}

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (phev);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, CLEAR (1,1,1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG_MASK (1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG (0));

Ft_Gpu_CoCmd_Gradient (phost, 0, 135, 0x000000, 0, 272, 0x605040);

rau (i = -1; kuv <(per_f +="" 2),="" i="">

{

Ox = (clksize + clk_s) + (dx * kuv);

Ox- = dragth;

lub npe = (lub teb chaws + kuv + xeem)% COUNTRIES;

timer (npe);

yog (Tag == npe + 1) Ft_Gpu_CoCmd_BgColor (phost, 0x4040a0); lwm tus

Ft_Gpu_CoCmd_BgColor (phost, 0x101040);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG (lub npe + 1));

Ft_Gpu_CoCmd_Clock (phost, Ox, FT_DispHeight / 2, clksize, 0, utc.Hrs, utc.Mins, utc.Secs, utc.mSecs);

Ft_Gpu_CoCmd_Track (phost, Ox, FT_DispHeight / 2,1,1, lub npe + 1);

}

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG_MASK (0));

rau (i = -1; kuv <(per_f +="" 2),="" i="">

{

Ox = (clksize + clk_s) + (dx * kuv);

Ox- = dragth;

lub npe = (lub teb chaws + kuv + xeem)% COUNTRIES;

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, Ox, dy, 29, OPT_CENTERX, lub teb chaws [npe]);

}

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phev, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phev);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phev);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phaus);

#if txhais FT_801_ENABLE

Ft_Gpu_Hal_Sleep (30);

#endif

} thaum (1);

}

#ifdef MSVC_PLATFORM

/ * Lub ntsiab nkag teb chaws * /

ft_int32_t lub ntsiab (ft_int32_t argc, ft_char8_t * argv [])

#endif

#if txhais (ARDUINO_PLATFORM) || txhais (MSVC_FT800EMU)

ft_void_t teeb ()

#endif

{

Ft_Gpu_HalInit_t halinit;

halinit.TotalChannelNum = 1;


Ft_Gpu_Hal_Init (& halinit);

host.hal_config.channel_no = 0;

#ifdef MSVC_PLATFORM_SPI

host.hal_config.spi_clockrate_khz = 12000; // hauv KHz

#endif

#ifdef ARDUINO_PLATFORM_SPI

host.hal_config.spi_clockrate_khz = 4000; // hauv KHz

#endif

Ft_Gpu_Hal_Open (& host);

phost = & host;

Ft_BootupConfig ();


printf ("reg_touch_rz = 0x% x", Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_TOUCH_RZ));

printf ("reg_touch_rzthresh = 0x% x", Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TOUCH_RZTHRESH));

printf ("reg_touch_tag_xy = 0x% x", Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TOUCH_TAG_XY));

printf ("reg_touch_tag = 0x% x", Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TOUCH_TAG));/ * Nws yog nyob ntawm yeem xaiv qhov screen ntawm * /

Ft_Gpu_Hal_WrMem (phost, RAM_DL, (ft_uint8_t *) FT_DLCODE_BOOTUP, sizeof (FT_DLCODE_BOOTUP));

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phev, REG_DLSWAP, DLSWAP_FRAME);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (1000); / / Qhia cov booting txog kev tshuaj ntsuam.


home_setup ();

Info ();

Cov Nta Nrab (80,0);

/ * Kaw tag nrho cov qhib leeg * /

Ft_Gpu_Hal_Close (phaus);

Ft_Gpu_Hal_DeInit ();

#ifdef MSVC_PLATFORM

rov qab 0;

#endif

}

tsis muaj dabtsis voj ()

{

}/ * Tsis muaj dab tsi tshaj qhov no * /