info@panadisplay.com
FTDI qhov chaw FT_CoPro_Cmds.c

FTDI qhov chaw FT_CoPro_Cmds.c

May 08, 2019

#include "FT_Platform.h"


ft_void_t Ft_Gpu_Copro_SendCmd (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t cmd)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, cmd);

#endif


#ifdef ARDUINO_PLATFORM

#ifdef ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

Ft_Gpu_Hal_Transfer32 (phost, cmd);

#else

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, cmd);

#endif

#endif

}


static ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_SendStr (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, const ft_char8_t * s)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

Ft_App_WrCoStr_Buffer (ntawv, s);

#endif


#ifdef ARDUINO_PLATFORM

#ifdef ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

Ft_Gpu_Hal_TransferString (ntawv, s);

#else

ft_uint16_t ntev = 0;

length = strlen (s) + 1; // kawg rau qhov kev thov xaus

Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf (phost, (ft_uint8_t *) s, ntev);

#endif

#endif

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint16_t suav)

{

#ifdef ARDUINO_PLATFORM

#ifdef ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

Ft_Gpu_Hal_CheckCmdBuffer (ntawv, suav);

Ft_Gpu_Hal_StartCmdTransfer (phev, FT_GPU_WRITE, suav);

#endif

#endif

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint16_t suav)

{

#ifdef ARDUINO_PLATFORM

#ifdef ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

Ft_Gpu_Hal_EndTransfer (phev);

Ft_Gpu_Hal_Updatecmdfifo (ntawv, suav);

#endif

#endif

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Text (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t font, ft_uint16_t kev xaiv, const ft_char8_t * s)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3 + strlen (s) + 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_TEXT);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) kev xaiv <16) |="" (font="" &="">

Ft_Gpu_CoCmd_SendStr (phev, s);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3 + strlen (s) + 1));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Number (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t font, ft_uint16_t xaiv, ft_int32_t n)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phos, CMD_NUMBER);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) kev xaiv <16) |="" (font="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, n);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_LoadIdentity (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_LOADIDENTITY);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 1));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Toggle (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_int16_t font, ft_uint16_t kev xaiv, ft_uint16_t xeev, const ft_char8_t * s)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (s) + 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, CMD_TOGGLE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phos, ((ft_uint32_t) font < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) xeev < 16)="" |="">

Ft_Gpu_CoCmd_SendStr (phev, s);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (s) + 1));

}


/ * Kev yuam kev ua yuam kev rau kev ua ntses tsis tiav, zoo dua ces siv ntau yam ntawm 65535 xwv xam tias rab koob yog kos hauv cheeb tsam thaj chaw * /

(Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t r, ft_uint16_t xaiv, ft_uint16_t loj, ft_uint16_t me, ft_uint16_t val, ft_uint16_t ntau)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_GAUGE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) kev xaiv < 16)="" |="" (r="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phos, ((ft_uint32_t) me <16) |="" (loj="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) range < 16)="" |="" (val="" &="">

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_RegRead (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t tshwm sim)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_REGREAD);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, 0);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_GetProps (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t w, ft_uint32_t h)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_GETPROPS);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, w);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, h);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Memcpy (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t dest, ft_uint32_t src, ft_uint32_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_MEMCPY);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, dest);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, src);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, num);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Spinner (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_uint16_t style, ft_uint16_t nplai)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SPINNER);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, ((ft_uint32_t) teev <16) |="" (style="" &="">

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_BgColor (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t c)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_BGCOLOR);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, c);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Swap (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SWAP);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 1));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Inflate (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_INFLATE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, ptr);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Translate (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int32_t tx, ft_int32_t ty)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_TRANSLATE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tx);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, ty);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Stop (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_STOP);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 1));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Slider (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_int16_t h, ft_uint16_t kev xaiv, ft_uint16_t val, ft_uint16_t ntau)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SLIDER);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) val < 16)="" |="" (xaiv="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, range);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_TouchTransform (Ft_Gpu_Hal_Context_t * email, ft_int32_t x0, ft_int32_t y0, ft_int32_t x1, y1 ft_int32_t, ft_int32_t x2, ft_int32_t y2, ft_int32_t tx0, ft_int32_t ty0, ft_int32_t tx1, ft_int32_t ty1, ft_int32_t tx2, ft_int32_t ty2, ft_uint16_t tshwm sim)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 6 * 2 + FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_TOUCH_TRANSFORM);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phaus, y0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, y1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, y2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, tx0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ty0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, tx1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ty1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tx2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ty2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phaus, kev tshwm sim);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 6 * 2 + FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Interrupt (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ms)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_INTERRUPT);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, ms);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_FgColor (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t c)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_FGCOLOR);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, c);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Rotate (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int32_t a)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_ROTATE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, a);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Button (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_int16_t h, ft_int16_t font, ft_uint16_t kev xaiv, const ft_char8_t * s)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (s) + 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_BUTTON);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) kev xaiv <16) |="" (font="" &="">

Ft_Gpu_CoCmd_SendStr (phev, s);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (s) + 1));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_MemWrite (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t num)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_MEMWRITE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, num);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}


(ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Scrollbar (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_uint16_t h, ft_uint16_t val, ft_uint16_t loj, ft_uint16_t ntau)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SCROLLBAR);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) val < 16)="" |="" (xaiv="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) range < 16)="" |="" (loj="" &="">

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_GetMatrix (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int32_t a, ft_int32_t b, ft_int32_t c, ft_int32_t d, ft_int32_t e, ft_int32_t f)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 7);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_GETMATRIX);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, a);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, b);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, c);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, d);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, e);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, f);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 7));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Sketch (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_intx16_t, ft_uint16_t h, ft_uint32_t ptr, ft_uint16_t hom)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SKETCH);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (ntawv, hom ntawv);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_CSketch (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_uint16_t w, ft_uint16_t h, ft_uint32_t ptr, ft_uint16_t hom ntawv, ft_uint16_t freq)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_CSKETCH);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, ((ft_uint32_t) freq < 16)="" |="" (hom="" &="">

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_MemSet (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t tus nqi, ft_uint32_t num)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_MEMSET);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, tus nqi);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, num);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_GradColor (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t c)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_GRADCOLOR);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, c);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_BitmapTransform (Ft_Gpu_Hal_Context_t * email, ft_int32_t x0, ft_int32_t y0, ft_int32_t x1, y1 ft_int32_t, ft_int32_t x2, ft_int32_t y2, ft_int32_t tx0, ft_int32_t ty0, ft_int32_t tx1, ft_int32_t ty1, ft_int32_t tx2, ft_int32_t ty2, ft_uint16_t tshwm sim)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 6 * 2 + FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_BITMAP_TRANSFORM);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phaus, y0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, y1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, y2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, tx0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ty0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, tx1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ty1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tx2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ty2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phaus, kev tshwm sim);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 6 * 2 + FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Calibrate (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t tshwm sim)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_CALIBRATE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phaus, kev tshwm sim);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phaus);

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_SetFont (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t font, ft_uint32_t ptr)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SETFONT);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, font);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, ptr);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Logo (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_LOGO);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Append (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t num)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_APPEND);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, num);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_MemZero (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t num)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_MEMZERO);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, num);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Scale (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int32_t sx, ft_int32_t sy)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SCALE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, sx);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, sy);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Clock (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t, ft_int16_t, ft_uint16_t xaiv, ft_uint16_t h, ft_uint16_t m, ft_uint16_t s, ft_uint16_t ms)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_CLOCK);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) kev xaiv < 16)="" |="" (r="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) m < 16)="" |="" (h="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) ms < 16)="" |="" (s="" &="">

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Gruent (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x0, ft_intx_t_0, ft_uint32_t rgb0, ft_int16_t x1, ft_int16_t y1, ft_uint32_t rgb1)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_GRADIENT);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) y0 < 16)="" |="" (x0="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, rgb0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) y1 < 16)="" |="" (x1="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, rgb1);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_SetMatrix (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SETMATRIX);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 1));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Track (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_int16_t h, ft_int16_t lossis)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_TRACK);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, lossis tag);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_GetPtr (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t tshwm sim)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_GETPTR);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phaus, kev tshwm sim);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Progress (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_int16_t h, ft_uint16_t kev xaiv, ft_uint16_t val, ft_uint16_t ntau)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_PROGRESS);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) val < 16)="" |="" (xaiv="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, range);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_ColdStart (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_COLDSTART);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 1));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Keys (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_int16_t h, ft_int16_t font, ft_uint16_t kev xaiv, const ft_char8_t * s)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (s) + 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_KEYS);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) kev xaiv <16) |="" (font="" &="">

Ft_Gpu_CoCmd_SendStr (phev, s);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (s) + 1));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Dial (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t r, ft_uint16_t kev xaiv, ft_uint16_t val)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_DIAL);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) y < 16)="" |="" (x="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((ft_uint32_t) kev xaiv < 16)="" |="" (r="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, val);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_LoadImage (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t kev xaiv)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_LOADIMAGE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (ntawv, xaiv);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_DLSTART);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 1));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Snapshot (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SNAPSHOT);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, ptr);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_ScreenSaver (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SCREENSAVER);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 1));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_MemCrc (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t num, ft_uint32_t tshwm sim)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_MEMCRC);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phev, num);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phaus, kev tshwm sim);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4));

}/ * Tsis muaj dab tsi tshaj qhov no * /